Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIETUSSENPERSOON Vimars Verzekeringen BV

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Vimars Verzekeringen B.V., handelend  onder  de  naam  Vimars Verzekeringsgroep BV,  gevestigd te (1075 BL) Amsterdam aan de Sophialaan 7, hierna te noemen: “Vimars Verzekeringen B.V.”,  en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Vimars Verzekeringen B.V. en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Vimars Verzekeringen B.V. werkzaam zijn.

 

De wederpartij van Vimars Verzekeringen B.V.is degene aan wie Vimars Verzekeringen B.V. enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vimars Verzekeringen B.V.

gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Vimars Verzekeringen B.V. gesloten overeenkomsten waarbij Vimars Verzekeringen B.V. zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Vimars Verzekeringen B.V. zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

1.2.        Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Vimars Verzekeringen B.V. slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Vimars Verzekeringen B.V. en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

1.3.        Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen  de  betreffende  bepaling  van  toepassing  uitgesloten,  alle  overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

 

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

 

2.1.        Aanbiedingen en offertes van Vimars Verzekeringen B.V. zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

 

2.2.         Aan Vimars Verzekeringen B.V. verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen    van   Vimars Verzekeringen B.V.,    niet    tot resultaatsverplichtingen.

 

2.3.        Een  overeenkomst  wordt  geacht  tot  stand  te  zijn  gekomen  op  het  moment  dat Vimars Verzekeringen B.V. een opdracht, waaronder mede een (verzekerings)aanvraag wordt verstaan, schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Vimars Verzekeringen B.V. is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten of gedane (verzekerings)aanvragen zonder opgave van redenen te weigeren.

 

2.4.        In het geval opdrachtgever per e-mailbericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Vimars Verzekeringen B.V. , dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Vimars Verzekeringen B.V. wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Vimars Verzekeringen B.V. heeft bereikt.

 

2.5.        Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Vimars Verzekeringen B.V. aan opdrachtgever verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Vimars Verzekeringen B.V. gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Vimars Verzekeringen B.V. het tegendeel blijkt.

 

 

Artikel 3: Inschakeling derden

 

3.1         Het is Vimars Verzekeringen B.V. toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Vimars Verzekeringen B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vimars Verzekeringen B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

 

Artikel 4: Honorarium en betaling

 

4.1         Vimars Verzekeringen B.V. geeft in haar aanbieding of offerte aan op welke wijze haar honorarium wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen (premie)bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen. Over het afgesproken uurtarief zal opdrachtgever BTW verschuldigd zijn, indien de werkzaamheden van Vimars Verzekeringen B.V. bestaan uit advisering, waarbij er zijdens opdrachtgever geen intentie bestaat om (via de bemiddeling van Vimars Verzekeringen B.V.) een (verzekerings)product af te sluiten. Afhankelijk van het product, kan opdrachtgever naast het honorarium aan Vimars Verzekeringen B.V., aan de verzekeringsmaatschappij assurantiebelasting en/of administratiekosten verschuldigd zijn.

 

4.2         Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan  de  opdrachtgever doorberekend.  Vimars Verzekeringen B.V.  is  gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Vimars Verzekeringen B.V.  beïnvloeden.

 

4.3         Betalingen door de opdrachtgever dienen bij aanvang en bij mutaties te worden gedaan binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Vimars Verzekeringen B.V.   voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur   anders   vermeldt.   Bij   prolongatie   dient   de   factuur   van Vimars Verzekeringen B.V. door opdrachtgever te worden betaald vóór de vervaldatum van de verzekeringsperiode. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Vimars Verzekeringen B.V., afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

 

4.4         Verrekening door de opdrachtgever van de door Vimars Verzekeringen B.V. gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Vimars Verzekeringen B.V. uitdrukkelijk en zonder voorbehoud

is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 

4.5         Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de gestelde  termijn  betaalt,  zal  de  opdrachtgever  daardoor, zonder  dat  enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Vimars Verzekeringen B.V. te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

 

4.6         Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

4.7         Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Vimars Verzekeringen B.V. aanleiding geeft, is Vimars Verzekeringen B.V. bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn  betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

 

Artikel 5: Termijnen

 

5.1         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Vimars Verzekeringen B.V. opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

 

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

 

6.1.        De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd binnen de door Vimars Verzekeringen B.V. gestelde termijnen en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Vimars Verzekeringen B.V. die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Vimars Verzekeringen B.V. verschafte  informatie.  Opdrachtgever  verplicht  zich  om  polissen  en  andere contracten zelf te controleren op juistheid, volledigheid en actualiteit. Opdrachtgever zal Vimars Verzekeringen B.V. ommegaand informeren over wijzigingen in zijn persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op de verleende diensten van Vimars Verzekeringen B.V.

 

6.2.        Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Vimars Verzekeringen B.V. gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Vimars Verzekeringen B.V. bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

 

6.3.        Indien aan opdrachtgever voorlopige dekking is verleend, vervalt deze automatisch indien opdrachtgever niet of niet tijdig het door Vimars Verzekeringen B.V. verstrekte   aanvraagformulier   voor   de   definitieve   dekking   door   de verzekeringsmaatschappij heeft geretourneerd.

 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van  Vimars Verzekeringen B.V.

 

7.1         Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Vimars Verzekeringen B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Vimars Verzekeringen B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vimars Verzekeringen B.V. wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

verstrekt.

 

7.2         In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vimars Verzekeringen B.V. in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Vimars Verzekeringen B.V.  alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Vimars Verzekeringen B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, het door de verzekeraar via de premie in rekening gebrachte bedrag.

 

7.3         De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

7.4         Vimars Verzekeringen B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen of voor schade als gevolg van verval van (een voorlopige) dekking.

 

7.5         Vimars Verzekeringen B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Vimars Verzekeringen B.V. gebruikte software of    andere    computerprogrammatuur,    tenzij    deze    schade    door Vimars Verzekeringen B.V. kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

 

7.6         Vimars Verzekeringen B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die  voortvloeit  uit  de  omstandigheid  dat  door  opdrachtgever  aan Vimars Verzekeringen B.V. verzonden (email)berichten Vimars Verzekeringen B.V. niet hebben bereikt.

 

7.7         Vimars Verzekeringen B.V. nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening  gebrachte  premies  voor  door  hem,  na  bemiddeling  van Vimars Verzekeringen B.V.  afgesloten verzekeringen of voorzieningen niet of niet tijdig heeft voldaan.

 

7.8         Het  in  dit  artikel  bepaalde  laat  onverlet  de  aansprakelijkheid  van Vimars Verzekeringen B.V. voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

 

7.9         De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met   Vimars Verzekeringen B.V.    indien    Vimars Verzekeringen B.V.na ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen jegens de opdrachtgever. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

 

Artikel 8: Overmacht

 

8.1.        Vimars Verzekeringen B.V.is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Vimars Verzekeringen B.V. redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Vimars Verzekeringen B.V. Velden ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

 

8.2.        Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Vimars Verzekeringen B.V. geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Vimars Verzekeringen B.V. kan worden gevergd.

 

 

Artikel 9: Opzegging

 

9.1         Beide partijen kunnen een opdracht of overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

 

 

Artikel 10: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

 

10.1       Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

 

10.2       Door   de   opdrachtgever   aan   Vimars Verzekeringen B.V.  verstrekte persoonsgegevens zullen door Vimars Verzekeringen B.V.. niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailings e.d., behoudens voor zover Vimars Verzekeringen B.V.. op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

 

10.3       Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens

in enige mailinglist e.d. van Vimars Verzekeringen B.V., zal Vimars Verzekeringen B.V. de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

 

Artikel  1:11 Toepasselijk recht en geschillen

 

11.1       Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Vimars Verzekeringen B.V. is het Nederlandse recht van toepassing.

 

11.2       Vimars Verzekeringen B.V.  is  aangesloten  bij  het  Klachteninstituut  Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.006739. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever hetzij voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter. Vimars Verzekeringen B.V. conformeert zich op voorhand niet aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies.

 

 

Artikel 122:22 Verval van recht

 

12.1       Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Vimars Verzekeringen B.V. in verband met door Vimars Verzekeringen B.V. verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.